Definició

El Tercer Sector Social és el conjunt d’entitats privades sense afany de lucre que treballen per la inclusió i la cohesió social, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables de la societat.

Aquest és un grup dins de l’anomenat “Tercer Sector”, un concepte que defineix les entitats no governamentals i no lucratives, en contraposició al “primer sector” o sector públic (governamental i no lucratiu), i al “segon sector” o sector de l’empresa privada (no governamental i lucratiu).

En els darrers anys diversos estudis en l’àmbit internacional, espanyol i català, han posat de manifest la importància creixent del Tercer Sector en el desenvolupament de les polítiques socials i de l’anomenat quart pilar de l’estat del benestar.