Entitats membres

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya agrupem les 33 federacions i organitzacions que trobareu a continuació.

Podran ser sòcies totes aquelles entitats sense afany de lucre legalment constituïdes, de segon o tercer nivell, que agrupin a entitats no lucratives o entitats participades majoritàriament per entitats sense ànim de lucre. Aquestes entitats treballaran en el sector de l’acció social a Catalunya. Hauran de tenir un nivell d’implantació significatiu, o representar l’aportació d’un col·lectiu, factor d’exclusió social o tipus d’activitat.

Poden ser entitats adherides a l’associació, aquelles entitats no lucratives que treballen en l’acció social, que no formin part de cap entitat sòcia, i que tot i no reunir les característiques necessàries per a ser entitat sòcia, comparteixin els objectius i finalitats de l’associació i siguin acceptades com a tals per la Junta Directiva. També ho podran ser aquelles entitats de segon o tercer nivell que per les seves petites dimensions no tinguin capacitat econòmica per ser entitat sòcia.

Les entitats que es vulguin incorporar com a sòcies o adherides, ho hauran de sol·licitar per escrit, expressar la seva conformitat i compromís de complir amb els presents estatuts, i tenir el vistiplau de la Junta Directiva, per a la seva ratificació a l’assemblea general.