Documentació bàsica i econòmica

Documentació bàsica i econòmica privats

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una associació constituïda el 7 de juliol de 2003 a la ciutat de Barcelona, i inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 29414/B.

Els Estatuts de la Taula, l’última modificació dels quals fou aprovada per l’Assemblea General el 18 de desembre de 2014.

Els Estatuts de la Taula del Tercer Sector detallen:

El Estatuts de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya es desenvolupen en  el Reglament de Règim Intern, que concreta aspectes com la participació, l'admissió de noves entitats sòcies o el procediment electoral.

Es realitza un seguiment trimestral del pressupost, que aprova la Junta Directiva i ratifica l'Assemblea General. Actualment la Taula compleix amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i audita els seus comptes amb l'empresa VIR AUDIT.

Consulta el pressupost d'enguany.